ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

 

Α1. Δικαιολογητικά για την Απόδειξη των Απαιτούμενων Κριτηρίων

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 2. Αποδεικτικά σπουδών:
  1. Αντίγραφα απολυτηρίων τίτλων, πτυχίων ή διπλωμάτων ή τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων ή σχολών της αλλοδαπής.
 3. Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:
  1. Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης (Ε3) από την επιχείρηση στην οποία απασχολούνται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή αντίγραφο του Ε4 (πίνακας προσωπικού).
  2. Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ (για τους εποχικά εργαζόμενους). Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα [1] , η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της «Απόφασης Υπαγωγής» στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ.
  3. Αναλυτική Ή Συνοπτική Εκτύπωση των Στοιχείων Μητρώου – Επιχείρησης από τη διεύθυνση www.aade.gr και Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή Βεβαίωση εγγραφής σε επιμελητήριο ή ισοδύναμο φορέα (για τους αυτοαπασχολούμενους).
 4. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα απευθύνεται στο ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ στην οποία ο ενδιαφερόμενος/η να δηλώνει ότι:
  1. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι αυτοαπασχολούμενος ή εργαζόμενος σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση με επωνυμία «................» και ΑΦΜ «............». (Στην περίπτωση του εποχικά εργαζόμενου/η το σημείο a δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην υπεύθυνη δήλωση).
  2. Τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή
  3. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων
  4. Ότι αποδέχεται το σύνολο των όρων συμμετοχής στην Πράξη
 5. Αντίγραφο επίσημου εγγράφου (Βεβαίωση Απογραφής) όπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ., ο Α.Μ.Κ.Α., και ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου
 6. Υπεύθυνη δηλωση, η οποία θα απευθύνεται στο ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ στην οποία ο ενδιαφερόμενος/η να δηλώνει ότι:

  Για τους Εργαζόμενους:

  1. Υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στο υφιστάμενο αντικείμενο εργασίας τους και στο επιλεγμένο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «…»

  Για τους Αυτοαπασχολούμενους:

  1. Υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στο αντικείμενο του επαγγέλματός τους και στο επιλεγμένο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «…» ή/και
  2. Υπάρχει συνάφεια της κατάρτισης στο επιλεγμένο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «…» με ενδεχόμενη αλλαγή – εξέλιξη επαγγελματικής δραστηριότητας.
  3. Υπάρχει αναγκαιότητα κατοχύρωσης της επαγγελματικής ιδιότητας.
 7. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα απευθύνεται στο ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ σχετικά με τη σώρευση κρατικών ενισχύσεων:

  Για τους Αυτοαπασχολούμενους:

  1. Το ύψος των ενισχύσεων De Minimis που έχουν λάβει τα 3 τελευταία οικονομικά έτη (τρέχον έτος συν τα 2 προηγούμενα) και ότι με την χορηγούμενη έμμεση ενίσχυση δεν υπάρχει υπέρβαση των 200.000 € σε ενισχύσεις de minimis την τριετία.

  Για τις Επιχειρήσεις Απασχόλησης των Εργαζομένων, Υπεύθυνη Δήλωση των Εργοδοτών στην οποία να δηλώνεται:

  1. Επιθυμούν να περιληφθούν στις διατάξεις του Καν. 1407 /2013 για τη συμμετοχή του εργαζόμενου/ης της επιχείρησης τους κ. ….. στο πρόγραμμα
  2. Το ύψος των ενισχύσεων που η αιτούσα, καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις), έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης, βάσει καθεστώτος de minimis. Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του καθεστώτος de minimis (πρόγραμμα, φορέας επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό). Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση.
  3. Το ύψος των ενισχύσεων που η αιτούσα, καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις), έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης, βάσει καθεστώτος de minimis, συμπεριλαμβανομένης της έμμεσης ενίσχυσης που αναλογεί στον/ στην εργαζόμενο/η της επιχείρησης (εκτιμώμενου ποσού 820,00 ευρώ), δεν υπερβαίνει τις 200.000 € σε ενισχύσεις de minimis την τριετία.
 8. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/η Αιτών/ ούσα.

  Α2. Δικαιολογητικά για την Απόδειξη των Επιθυμητών (Μοριοδοτούμενων) Κριτηρίων

 1. Απόδειξη Πιστοποιημένης γνώσης Η/Υ. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας αντίστοιχα τη διαδρομή: Κεντρική σελίδα > Φορείς >Έντυπα Διαδικασίες > ΑπόδειξηΧειρισμού Η/Υ > Ειδικό Παράρτημα (Α1)- Ημ. Εκδ. 14/03/2022
 2. Πτυχίο αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας αντίστοιχα τη διαδρομή: Κεντρική σελίδα > Φορείς >Έντυπα Διαδικασίες > Απόδειξη Γλωσσομάθειας > Ειδικό Παράρτημα (Α2)- Ημ. Εκδ. 14/01/2022
 3. Αποδεικτικά προηγούμενης συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης/επιμόρφωσης τα οποία έλαβαν χώρα κατά την τελευταία τριετία (2019, 2020, 2021) και έως την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην πράξη
 4. Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας:
  1. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης ή εναλλακτικά Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης
  2. Βεβαίωση Εργοδότη στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια απασχόλησης και η ειδικότητα του εργαζόμενου.
  3. Βεβαίωση εγγραφής σε επιμελητήριο (για τους αυτοαπασχολούμενους) από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια δραστηριότητας και το αντικείμενο του αυτοαπασχολούμενου

Επισημαίνεται ότι οι επιλεγέντες θα πρέπει να διατηρούν την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου ή εργαζόμενου, όπως αυτό έχει περιγραφεί στο σημείο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο έχουν επιλεγεί και ενταχθεί και οφείλουν να προσκομίσουν αποδεικτικό/α της εργασιακής τους κατάστασης.

Σημείωση:

Α) Τα έντυπα Ε4, Ε3, Ε6 και Ε7 μπορούν να εκδοθούν από το https://myergani.gov.gr  με τους κωδικούς taxisnet

Β) Η Βεβαίωση Προϋπηρεσίας και ο Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης εκδίδεται στη διεύθυνση https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/ με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET ή κωδικούς ΕΦΚΑ

Γ) Η Βεβαίωση Απογραφής (αποδεκτό έγγραφο των: Α.Φ.Μ., ΑΜΚΑ και Α.Μ.Α.) εκδίδεται στη διεύθυνση https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-apographes με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET ή κωδικούς ΕΦΚΑ.

Πρόσθετη απαίτηση

Το ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ κατά το στάδιο της επιλογής των καταρτιζόμενων, κατά τη διάρκεια της κατάρτισης αλλά και πριν τη χορήγηση του επιδόματος στους ωφελούμενους που έχουν περάσει επιτυχώς από την διαδικασία της πιστοποίησης, λαμβάνει με τη συνεργασία της αναδόχου εταιρείας  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε., από τις επιχειρήσεις που αυτοί απασχολούνται (στην περίπτωση εργαζομένων σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα) ή από τους ίδιους (στην περίπτωση των αυτοαπασχολουμένων), υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το ύψος των ενισχύσεων De Minimis που αυτές έχουν λάβει τα 3 τελευταία οικονομικά έτη (τρέχον έτος συν τα 2 προηγούμενα) και θα ελέγχει ότι με την χορηγούμενη έμμεση ενίσχυση δεν υπάρχει υπέρβαση των 200.000 € σε ενισχύσεις de minimis την τριετία.[1] Ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους (άρθρ. 31 ν. 4144/13).

Footer Image