ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Το ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ θα προβεί σε επεξεργασία και θα τηρήσει αρχείο προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση συμμετοχής.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
β) για το σκοπό της συμμετοχής των ωφελουμένων στην Πράξη και
γ) για τον σκοπό της διαχείρισης της Πράξης και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την διαχείριση αυτής
δ) για τον σκοπό της ενημέρωσης για την εξέλιξη της πράξης
ε) για τον σκοπό της στατιστικής επεξεργασίας των αιτήσεων συμμετοχής
σύμφωνα με τις νομικές, οργανωτικές και τεχνικές εγγυήσεις του Γενικού Κανονισμού Περί Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του ν.4624/2019, όπως ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρ. 54Α του ν.4314/2014, όπως ισχύει, «το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης υπέχει θέση «Υπευθύνου Επεξεργασίας», κατά την έννοια της περίπτωσης 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (εφεξής «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων»), για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία – ΕΔΕΤ».

Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, το ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ως δικαιούχος της πράξης αλλά και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος είναι «εκτελούντες την επεξεργασία» κατά την έννοια της περίπτωσης 8 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα προβεί για τους σκοπούς εκτέλεσης του ανατεθέντος έργου του και ο πάροχος κατάρτισης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε., ως «υπο- εκτελών την επεξεργασία» (subprocessor).

Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται εμπιστευτικά εντός του φακέλου της Πράξης καθόλη τη διάρκεια υλοποίησής της έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της Πράξης αλλά και μετά τη λήξη αυτής για σκοπούς λογιστικών ελέγχων και για χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την οικεία Απόφαση Ένταξης της Πράξης.

Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτούς και για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών.

Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται, δεν κοινοποιούνται και δεν διατίθενται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αυτό απαιτείται για τον σκοπό της συμμόρφωσης προς έννομη υποχρέωση.

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε εν γένει οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε το αντίστοιχο αίτημά σας επικοινωνώντας με την κ. Σκούληκα στο email lskou@tee.gr ή/και στην Υπεύθυνη της εταιρείας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. για Θέματα Προσωπικών Δεδομένων, κ. Έρση Μιχαηλίδου στο τηλέφωνο 2109996330 ή/και στο email dataprotection@kekdiastasi.edu.gr .

Σε κάθε περίπτωση, θα διευκολύνουμε την άσκηση των δικαιωμάτων σας, εκτός και αν δεν είμαστε σε θέση να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας και πάντα με γνώμονα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα ανταποκριθούμε σε κάθε αίτημά σας εντός μήνα. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ενημερώνοντας σας για την παράταση που απαιτείται καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Footer Image