ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα https://teetdk.ops.education, τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).

  • Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει μία αίτηση συμμετοχής.
  • Κάθε ενδιαφερόμενος/η δηλώνει συμμετοχή στο Πρόγραμμα και έχει τη δυνατότητα να προεπιλέξει στην αίτησή του/της ένα ή περισσότερα θεματικά αντικείμενα με σειρά προτεραιότητας (Σημείωση: Κάθε ωφελούμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα (1) θεματικό αντικείμενο). Σε κάθε περίπτωση η οριστική επιλογή θεματικού αντικειμένου κατάρτισης θα προκύψει ανάλογα και με το πλήθος των Αιτήσεων ανά Αντικείμενο Κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε τμήμα μπορεί να έχει κατ΄ ελάχιστο 5 ωφελούμενους.

Για την ένταξη τους στο μητρώο ωφελούμενων, ΜΟΝΟ οι ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ αιτήσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.
Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Εφίσταται η προσοχή των ενδιαφερόμενων για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της, στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.
Η διαδικασία προσέλκυσης – επιλογής παραμένει ανοικτή και ανανεώνεται / επαναλαμβάνεται σε μηνιαίους κύκλους έως την κάλυψη του συνόλου των θέσεων του σχεδίου. 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

  1. Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα της δράσης https://teetdk.ops.education
  2. Ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά, είτε την ίδια στιγμή υποβολής της αίτησης, είτε αργότερα αν οι υποψήφιοι δεν τα έχουν διαθέσιμα. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να επιλέξουν «Αποθήκευση» της αίτησης, προκειμένου να χαρακτηριστεί ως «Αποθηκευμένη». Όσο η αίτηση βρίσκεται σε αυτό το στάδιο οι υποψήφιοι μπορούν να επανέλθουν σε μεταγενέστερο χρόνο και να επεξεργαστούν τα στοιχεία καταχώρησης καθώς επίσης και να αναρτήσουν ή να αντικαταστήσουν ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά.
  3. «Οριστική Υποβολή» της αίτησης και χαρακτηρισμός ως «Υποβεβλημένη», κατόπιν της οποίας οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να προβούν σε καμία τροποποίηση της αίτησης και των δικαιολογητικών τους.

 

Η μη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ της ηλεκτρονικής αίτησης εντός του διαστήματος που προβλέπει η Πρόσκληση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη. Στη περίπτωση ανάρτησης και υποβολής λανθασμένων ή ελλιπών δικαιολογητικών, η σχετική αίτηση καθίσταται απορριπτέα. Η συμπλήρωση ή αντικατάσταση δικαιολογητικών συμμετοχής από τους αιτούντες επιτρέπεται πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, κατόπιν αιτήματος τους προς το ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
Το ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ δύναται να ζητήσει διευκρίνιση ή συμπλήρωση τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής κατά τον έλεγχο των αιτήσεων των ωφελουμένων.
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών που αναρτά στο πλαίσιο της αίτησης κάθε υποψήφιος με δική του αποκλειστική ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και την ορθότητα, πραγματοποιείται μία (1) φορά συνολικά όταν λήξει η προθεσμία υποβολής.

Footer Image