ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 

Την αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και την τελική επιλογή θα πραγματοποιήσει Τριμελής Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Τα «Απαιτούμενα Κριτήρια» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν αξιολογούνται.

Η βαθμολόγηση των «Επιθυμητών Κριτηρίων» των υποψηφίων που πληρούν τα «Απαιτούμενα Κριτήρια» θα πραγματοποιηθεί με γνώμονα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

Η βαθμολόγηση των επιθυμητών κριτηρίων για όλα τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης πραγματοποιείται στην κλίμακα 0 έως 100, όπως αυτή εξειδικεύεται σε κάθε επιμέρους κριτήριο στον πίνακα που ακολουθεί.

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΕΔΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Μ.Ο. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Συνάφεια τίτλου σπουδών με ένα τουλάχιστον αντικείμενο κατάρτισης

Ναι

100

100

 

35%

 

Όχι

0

Προηγούμενη συμμετοχή σε προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης την τελευταία τριετία και έως την υποβολή αίτησης συμμετοχής

Ναι

0

100

Όχι

100

Γνώσεις αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου 'Καλή γνώση (Β2)'

Ναι

100

100

Όχι

0

Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ

Ναι

100

100

Όχι

0

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας / επαγγελματικής εμπειρίας στην πρόσφατη/τρέχουσα θέση

Από 0 έως 5 έτη (έως 1500 ημέρες απασχόλησης)

100

100

 

40%

 

Πάνω από 5 έτη (πάνω από 1500 ημέρες απασχόλησης)

0

Συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας / επαγγελματικής εμπειρίας

Από 0 έως 5 έτη (έως 1500 ημέρες απασχόλησης)

100

100

Πάνω από 5 έτη (πάνω από 1500 ημέρες απασχόλησης)

0

3. ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σαφήνεια επαγγελματικών στόχων

Ναι

100

100

 

15%

 

Όχι

0

Ανάληψη νέων καθηκόντων

Ναι

100

100

Όχι

0

Ενδιαφέρον επαγγελματικής εξέλιξης

Ναι

100

100

Όχι

0

Ενίσχυση επαγγελματικής ικανότητας

Ναι

100

100

Όχι

0

Ενίσχυση επαγγελματικής κινητικότητας

Ναι

100

100

Όχι

0

Ενίσχυση προσαρμοστικότητας σε διαφορετικά περιβάλλοντα

Ναι

100

100

Όχι

0

Θεσμικές απαιτήσεις εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης

Ναι

100

100

Όχι

0

4. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βαθμός προσωπικής κινητοποίησης και ετοιμότητας ένταξης στην Πράξη

Ναι

100

100

 

10%

 

Όχι

0

Συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Πράξης

Ναι

100

100

Όχι

0

Βαθμός δέσμευσης του ωφελούμενου για συμμετοχή του στο πρόγραμμα

Ναι

100

100

Όχι

0

 

100%

 

Διαδικασία Βαθμολόγησης

Για την τελική βαθμολογία των καταρτιζομένων λαμβάνεται υπόψη η επιμέρους βαθμολογία του κάθε κριτηρίου και ο συντελεστής βαρύτητας της κάθε υποκατηγορίας κριτηρίων, όπως αποτυπώνονται και αναλυτικότερα στον πιο πάνω πίνακα.

Ειδικότερα:

  • Βαθμολογείται το κάθε κριτήριο των 4 κατηγοριών (εύρος βαθμολογίας 0-100)
  • Αθροίζεται η βαθμολογία των κριτηρίων σε κάθε κατηγορία
  • Υπολογίζεται ο Μέσος Όρος της κάθε κατηγορίας και με αυτό τον τρόπο μετατρέπεται σε 100 βαθμιαία κλίμακα
  • Πολλαπλασιάζεται η συνολική βαθμολογία των 4 κατηγοριών κριτηρίων με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας
  • Αθροίζεται η βαθμολογία των 4 κατηγοριών και έχουμε την τελική βαθμολογία
  • Το σύνολο της μέγιστης βαθμολογίας θα είναι 100

Διαδικασία Αξιολόγησης - Επιλογής

Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης καταλήγει στην τελική επιλογή των ατόμων που θα καταρτισθούν στα αντικείμενα κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη της, την κατανομή των θέσεων κατάρτισης σύμφωνα με την απόφαση ένταξης και το Τεχνικό Δελτίο Πράξης, αφετέρου τα τυπικά και ειδικά κριτήρια που ισχύουν για κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο κατάρτισης.

Για την διαδικασία επιλογής τηρούνται οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα δοθεί προτεραιότητα  σε Άτομα με Αναπηρία. Διευκρινίζεται επίσης ότι σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμιών, προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης.

Με την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης κάθε υποψηφίου ωφελούμενου από την επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής, καταρτίζεται πίνακας αξιολόγησης των ωφελουμένων.

Οι πίνακες επιλεγέντων υποψηφίων αποτυπώνονται σε Πρακτικό Επιλογής και εγκρίνονται από τη ΔΕ του ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Πραγματοποιείται ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ των Προσωρινών Αποτελεσμάτων και έπειτα από την αξιολόγηση τυχών ενστάσεων πραγματοποιείται ανάρτηση των Οριστικών Αποτελεσμάτων. Στους προσωρινούς και στους οριστικούς πίνακες, οι επιλεγέντες και οι απορριπτέοι εμφανίζονται με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή τους κατά την υποβολή της (ΚΑΥΑΣ). Επιπρόσθετα θα αποσταλεί ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο σύνολο των αιτούντων.

Η διαδικασία προσέλκυσης – επιλογής επαναλαμβάνεται σε κύκλους έως την κάλυψη του συνόλου των θέσεων του σχεδίου.

Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. Όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

 

Διαδικασία Διαχείρισης Ενστάσεων

Είναι δυνατή η υποβολή ένστασης κατά των αποτελεσμάτων της επιτροπής επιλογής, εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του φορέα.

Για την διαχείριση των ενστάσεων από υποψήφιους ωφελούμενους, έχει συγκροτηθεί Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, με απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ μετά από εισήγηση του Προέδρου της, τα μέλη της οποίας είναι διαφορετικά από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής και Αξιολόγησης.

Η ένσταση παραλαμβάνεται και εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων, εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος των ενστάσεων.

Η εξέταση της ένστασης, καταλήγει σε γνωμοδότηση- εισήγηση προς τη ΔΕ του ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, για την λήψη σχετικής απόφασης. Η ΔΕ του ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση - εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εκδίδει σχετική απόφαση, η οποία κοινοποιείται στον ενιστάμενο υποψήφιο ωφελούμενο.

 

Μηχανισμός Κατανομής Ωφελουμένων στα επιμέρους Εκπαιδευτικά Αντικείμενα & Τμήματα Κατάρτισης

Η κατανομή των ωφελουμένων στα επιμέρους θεματικά αντικείμενα και τμήματα κατάρτισης, θα οριστικοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις και διαθεσιμότητα των ωφελούμενών καθώς και τα ομοιογενή χαρακτηριστικά τους ως προς το επίπεδο γνώσεων και εμπειριών και κατά συνέπεια συναφών αναγκών και απαιτήσεων γνώσεων από τα συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης.

[Κατά την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να συμπληρώνουν τις προτιμήσεις τους σε σχέση με το θεματικό αντικείμενο, το πλαίσιο υλοποίησης [1. Μικτή Κατάρτιση (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, 2. Τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση), 3. Συμβατική (face to face) κατάρτισης στην τάξη], τον τόπο υλοποίησης, την περίοδο καθώς επίσης και το ωράριο παρακολούθησης του προγράμματος που επιθυμούν.]

Footer Image