ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Χρονική Περίοδο Υποβολής Αιτήσεων: από 15/12/2022 έως 31/05/2023)

 

Ανακοίνωση της κατάστασης οριστικών αποτελεσμάτων, για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν και πρωτοκολλήθηκαν την χρονική περίοδο από 15/12/2022 έως 31/05/2023, για τη συμμετοχή στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS3CRETE», με βάση το από 12/06/2023 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων του ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων 1ης Επιλογής (εδώ)

1. Πίνακες Επιτυχόντων & Επιλαχόντων (εδώ)

2. Πίνακας Απορριπτέων (εδώ)

3. Πίνακας Μη Οριστικά Υποβεβλημένες Αιτήσεις (εδώ)

Footer Image