ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Αντικείμενο της Πράξης είναι η στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση και η αντίστοιχη πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 344 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα & αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στην Περιφέρεια Κρήτης/ Π.Ε. Χανίων και Π.Ε Ρεθύμνου, με στόχο την ενίσχυση και αναβάθμιση του επαγγελματικού τους profile.

Η υλοποίηση της αποσκοπεί στην απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στη βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων, στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας τους στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους και στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και εξέλιξης.

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η Πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 04 «Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5104582.

Για την υλοποίηση των ενεργειών της Πράξης το ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, συνεργάζεται με τον Αδειοδοτημένο φορέα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. η οποία έχει εξασφαλίσει και την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι, από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 με την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ACTA A.E.». Ειδικότερα, οι ενέργειες της Πράξης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 

 1. Επαγγελματική Κατάρτιση

  Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών, που θα πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, στα ακόλουθα εκπαιδευτικά αντικείμενα:

  Α/Α

  Τίτλος Προγράμματος

  Ώρες Θεωρητικής Κατάρτισης

  1

  Project Management

  100

  2

  Στελέχη Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

  100

  Τα προγράμματα κατάρτισης θα πραγματοποιηθούν με οποιαδήποτε από τις παρακάτω εκπαιδευτικές μεθόδους:

 2. Πιστοποίηση
 • είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα, με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης,
 • είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση),
 • είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) κατάρτισης στην τάξη,

  ή/και συνδυασμό τους

Οι καταρτιζόμενοι ωφελούμενοι, που θα ολοκληρώσουν την κατάρτιση, θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε διαδικασία πιστοποίησης για την αποτίμηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, που αποκτήθηκαν κατά την διαδικασία αυτής.

Τη διαδικασία πιστοποίησης υλοποιεί ο διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π), σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC/17024, «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ACTA A.E.» και πραγματοποιείται με βάση σχήματα - πιστοποιητικά τα οποία αναγνωρίζονται από τη διεθνή και ελληνική ιδιωτική αγορά.

Για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης υπάρχει αντίστοιχο σχήμα Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, ως ακολούθως:

 • Project Management
 • Στελέχη Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η διαδικασία της πιστοποίησης περιλαμβάνει μόνο Θεωρητική Εξέταση. 

Οι εξετάσεις πιστοποίησης πραγματοποιούνται το αργότερο εντός 20 ημερολογιακών ημερών, μετά τη λήξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Σε περίπτωση αποτυχίας ή απουσίας του ωφελούμενου στην προγραμματισμένη εξέταση, δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης. Το κόστος των εξετάσεων  πιστοποίησης/ επαναπιστοποίησης καλύπτεται από το Έργο, χωρίς καμία επιβάρυνση για τους καταρτιζόμενους.

Στους ωφελούμενους που επιτυγχάνουν στις εξετάσεις πιστοποίησης ή επαναπιστοποίησης χορηγείται Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων. Στην περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται από τον Φορέα Πιστοποίησης, Βεβαίωση Συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης η οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε.

Για την συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση χορηγείται εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ευρώ/ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι : 100 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 500,00 €, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου όπως αυτό περιγράφεται στο σημείο 2 της παρούσας πρόσκλησης, επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος. Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Footer Image