ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 5ΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Χρονική Περίοδο Υποβολής Αιτήσεων: από 11/10/2023 έως 27/10/2023)

 

Ανακοίνωση της κατάστασης οριστικών αποτελεσμάτων, για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν και πρωτοκολλήθηκαν την χρονική περίοδο από 11/10/2023 έως 27/10/2023, για τη συμμετοχή στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS3CRETE» με κωδ. ΟΠΣ 5104582, με βάση το από 01/11/2023 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων του φορέα με την επωνυμία ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων 5ης Επιλογής (εδώ)

1. Πίνακες Επιτυχόντων & Επιλαχόντων (εδώ)

2. Πίνακας Απορριπτέων (εδώ)

3. Πίνακας Μη Οριστικά Υποβεβλημένες Αιτήσεις (εδώ)

Footer Image